Garantija un atteikuma tiesības

Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi

7. Kvalitatīvu preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

7.1.  Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces, – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikums nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu.

7.2.  Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja:

a)  Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām). Šis attiecas uz tonējamiem produktiem;

b)  Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

c)  Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

d)  Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

7.3.  Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā.

7.4.  14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi:

a)  ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci;

b)  ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci;

c)  ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu;

d)  līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.
Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

7.5.  Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma, vai aizpildot atteikuma veidlapu (veidlapa) Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama KRASO klientu apkalpošanas veikalos (kontaktinformāciju atradīsiet šeit), vai nosūtāma elektroniski uz e-pastu: info@kraso.com Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.

7.6.  Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam klientu apkalpošanas centros (kontaktinformāciju atradīsiet šeit) vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.

7.7.  Tiesības atgriezt Preces Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja nav nokavēts termiņš atteikumu tiesību izmantošanai, kas norādīts Noteikumu 7.3. un 7.4. punktā.

7.8.  Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

7.9.  Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.10. punktā norādītajos gadījumos), ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

7.10.  Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

7.11.  Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.

7.12.  Pircējam, kurš atgrieza Preces,

  • tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, izņemot pasūtījuma piegādes izmaksas, ja tā tika piemērota.
  • Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma un ir saņēmis atpakaļ preces.
  • Ja, tas nav saistīts ar produkta vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem ne Pārdevēja vainas dēļ, tiek atgriezts viss pasūtījums vai tikai daļa Preču, Pircējs pats sedz atpakaļsūtīšanas izdevumus par Precēm, ko vēlas atgriezt.

7.13.  Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

7.14.  Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.15.  Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma arī līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces.

7.16.  Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:

a)  Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;

b)  izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 15.11. punktā, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;

c)  Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;

d)  Preces cena Pircējam kompensējami saskaņā ar Noteikumu 7.12. punktu.

7.17.  Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

15. Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā

15.1.  Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

15.2.  Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību (veidlapa garantijas apkalpošanas pieteikumam pieejama šeit (PDF formāts Garantijas_servisa_veidlapa ) par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt klientu apkalpošanas centros, kuru adreses atrodamas šeit, vai pa e-pastu info@kraso.com, atgriežot iespējami neatbilstošo Preci. 

15.3.  Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:

a)  Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;

b)  jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

c)  jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

15.4.  Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a)  Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;

b)  attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;

c)  bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

d)  atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

15.5.  Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

15.6.  Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni +371 2666 2270 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: info@kraso.com

15.7.  Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos (kontaktus var atrast šeit). Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.

15.8.  Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

15.9.  Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 30 (trīsdesmit) dienas. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.

15.10.  Ja Pircējs (patērētājs) konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci un vēlas to atgriezt, Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preces atgriešanu, atlīdzinot Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preces atgriešanas veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus Preču atgriešanas izdevumus.

15.11.  Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta Preces un par 10 kilogramiem smagākas Preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai Līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina, ja Līgums ir slēgts ar patērētāju (fizisku personu). Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja rēķina. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus, kas Pircējam radušies sakarā ar Preces nogādāšanu Pārdevējam, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.